Vzdělávání bez hranic

Projekt Vzdělávání bez hranic reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011875 je financován v rámci výzvy Šablony pro ZŠ II.

Aktivity projektu jsou zaměřeny na podporu inkluze, rozvoj matematické a čtenářské gramotnosti, cizích jazyků, polytechnické výchovy, osobnostně sociální rozvoj a ICT. Stěžejními aktivitami pro žáky jsou Projektové dny ve škole a Projektové dny mimo školu, pedagogové absolvují kurzy DVPP, proběhnou také komunitní setkání s rodiči. V rámci podpory rozvoje ICT bude zakoupeno 20 tabletů pro využití ve výuce i činnosti školního klubu.

Realizace projektu: 07/2019-06/2021

Získané finanční prostředky: 647 554,- Kč