Základní škola

V základní škole vzděláváme žáky od 1. do 9. ročníku základních škol (včetně žáků základní školy speciální) a žáky víceletých gymnázií v souladu se ŠVP a ŠVP kmenové školy. Žákům středních škol jsou poskytovány konzultace v předmětech jazyk český, matematika a cizí jazyk. Učitelé přistupují ke každému žáku individuálně s ohledem na aktuální zdravotní stav, probíhající rehabilitaci a přiznaný stupeň podpůrných opatření.

Učitelé obdrží informace kmenové školy o probíraném učivu, na které ve výuce dále navazují. Na konci pobytu ve škole obdrží žáci Výstupní hodnocení s uvedením probraného učiva a hodnocení, pokud byl žák v léčebně déle než 14 dnů. V případě zájmu zasílá kmenová škola e-mailem zpětnou vazbu.

Vyučování probíhá ve dvou blocích vzhledem k náročnosti léčebných procedur. Žáci 1.-3. ročníku, třída pro žáky s SVP a žáci základní školy speciální mají výuku během 1.-3. vyučovací hodiny, žáci 4.-9. ročníku a třída pro žáky se SVP během 4.-6. vyučovací hodiny. Výuka zahrnuje školní předměty dle ŠVP naší školy. Zajišťujeme výuku pouze anglického jazyka. Zvýšenou péči věnujeme žákům, kteří se připravují k přijímacím zkouškám na SŠ.

U žáků základní školy speciální rozvíjíme především jejich základní vědomosti a dovednosti. Hlavní důraz klademe na rozvoj sluchového a zrakového vnímání, dramatizaci, uvolňovací cviky ruky, rozvíjení hrubé a jemné motoriky.

Dotazník pro kmenovou školu a rodiče ZŠ, SŠ a informovaný souhlas