Základní škola

V základní škole vzděláváme žáky od 1. do 9. ročníku základních škol, žáky víceletých gymnázií, žáky škol s alternativní výukou a také žáky škol s cizojazyčnou výukou v závislosti na programu kmenové školy. Učitelé přistupují ke každému žáku individuálně s ohledem na stupeň zdravotního postižení.

Při výuce učitelé vycházejí u každého žáka z informací kmenové školy o probrané látce a o tom, jaká látka bude v kmenové škole probírána po dobu pobytu žáka v našem sanatoriu. Tyto informace jsou pro nás velmi důležité proto, aby byla dána žákům možnost plynule pokračovat ve školním učivu a po návratu z léčebného pobytu se bez obtíží zařadit do výuky ve své kmenové škole – viz dotazník pro rodiče a kmenovou školu. Naše škola informuje zpětně kmenovou školu o probraném učivu, jeho rozsahu, přístupu žáka k výuce a jeho chování. Odesílá kmenové škole osobní záznam žáka, pokud byl žák v léčebně déle než 14 dnů. V případě zájmu vyplňte tiskopis pro zpětnou vazbu a zašlete nám jej e-mailem.

Vyučování probíhá ve dvou blocích, aby měli žáci možnost absolvovat léčebné procedury. Žáci 1.-5. ročníku mají výuku během 1.-3. vyučovací hodiny, žáci 6.-9. ročníku během 4.-6. vyučovací hodiny. Výuka zahrnuje všechny školní předměty včetně jazyků (kromě Tv, Pv a Hv). Zvýšenou péči věnujeme žákům, kteří se připravují k přijímacím zkouškám. Navíc mají žáci 6. a 7. ročníku výuku informatiky, žáci 8. ročníku výuku konverzace v anglickém jazyce a žáci 9. ročníku se učí tvořit školní časopis.

Ve třídě základní školy praktické i ve třídě základní školy speciální vzděláváme žáky s mentální retardací. Výuka probíhá v 1.-3. vyučovací hodině. Vyučujeme všem předmětům kromě Tv. U všech žáků rozvíjíme především jejich základní vědomosti a dovednosti. Hlavní důraz klademe na rozvoj sluchového vnímání, čtení s porozuměním, dramatizaci, uvolňovací cviky ruky, rozvíjení grafomotoriky a jemné motoriky.

Tiskopis pro kmenové školy a rodiče

„Žití, to je největší umění na světě, neboť většina lidí pouze existuje.“ Oscar Wilde