Mateřská škola

V mateřské škole vychováváme a vzděláváme děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let na základě doporučení ošetřujícího lékaře a starší děti s odloženou školní docházkou.

Při individuálních činnostech se děti procvičují a zdokonalují v grafomotorice a kresbě, v komunikaci a řeči, v rozvoji rozumových schopností, v rozvoji zrakového a sluchového vnímání, v rozvoji pracovních schopností, dovedností a návyků.

Speciální výchovně vzdělávací program je připravován učitelkou MŠ tak, aby respektoval individuální zvláštnosti dětí a aby rozvíjel jejich stávající schopnosti. Pedagogové pomáhají prožívat pobyt v lázních dětem bez stresu prostřednictvím různých speciálních technik s prvky muzikoterapie a arteterapie.

Pro zařazení dítěte do mateřské školy je třeba vyplnit přihlášku do MŠ.