Mateřská škola

V mateřské škole vychováváme a vzděláváme děti ve věku od 3 do 6 let na základě doporučení ošetřujícího lékaře a starší děti s odloženou školní docházkou. Přijímáme děti, které jsou v sanatoriu bez doprovodu rodičů. Je-li volná kapacita, pak na doporučení ošetřujícího lékaře, přijímáme i děti (vyžadující speciálně pedagogickou péči) v doprovodu rodičů.

Pro mnohé děti je to první možnost pobytu v dětském kolektivu, kde navazují kontakty, učí se spolupracovat. Tuto možnost mnohdy v místě bydliště nemají. Pro rodiče je to příležitost dozvědět se, jak mají s dětmi pracovat a rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti.

Při individuálních činnostech se děti procvičují a zdokonalují v grafomotorice a kresbě, v komunikaci a řeči, v rozvoji rozumových schopností, v rozvoji zrakového a sluchového vnímání, v rozvoji pracovních schopností, dovedností a návyků.

Speciální výchovně vzdělávací program je připravován pedagogy tak, aby respektoval individuální zvláštnosti dětí a aby rozvíjel jejich stávající schopnosti.

Pedagogové pomáhají prožívat pobyt v lázních postiženým a zdravotně oslabeným dětem v radosti a bez stresu prostřednictvím různých nových technik jako jsou muzikoterapie, arteterapie, metoda pohybového rozvoje Veroniky Sheborne, metoda One Brain nebo metoda Dobrého startu.

Mateřská škola je v provozu od 7,30 do 11,30 a od 12,00 do 14,15 hod. Po snídani je rehabilitační program prokládán výchovně vzdělávací činností. Na oběd chodí děti v rámci svého oddělení nebo s rodiči. Po obědě děti odpočívají při relaxační hudbě a po ukončení provozu mateřské školy předávají učitelky děti do péče zdravotníků nebo rodičů.

Pro zařazení dítěte do mateřské školy je třeba vyplnit přihlášku do MŠ.