Mateřská škola

V mateřské škole vychováváme a vzděláváme děti ve věku od 3 do 6 let na základě doporučení ošetřujícího lékaře a starší děti s odloženou školní docházkou. Přijímáme děti, které jsou v sanatoriu bez doprovodu rodičů. Je-li volná kapacita, pak na doporučení ošetřujícího lékaře, přijímáme i děti (vyžadující speciálně pedagogickou péči) v doprovodu rodičů.

Pro mnohé děti je to první možnost pobytu v dětském kolektivu, kde navazují kontakty, učí se spolupracovat. Tuto možnost mnohdy v místě bydliště nemají. Pro rodiče je to příležitost dozvědět se, jak mají s dětmi pracovat a rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti.

Při individuálních činnostech se děti procvičují a zdokonalují v grafomotorice a kresbě, v komunikaci a řeči, v rozvoji rozumových schopností, v rozvoji zrakového a sluchového vnímání, v rozvoji pracovních schopností, dovedností a návyků.

Speciální výchovně vzdělávací program je připravován pedagogy tak, aby respektoval individuální zvláštnosti dětí a aby rozvíjel jejich stávající schopnosti.

Pedagogové pomáhají prožívat pobyt v lázních postiženým a zdravotně oslabeným dětem v radosti a bez stresu prostřednictvím různých nových technik jako jsou muzikoterapie, arteterapie, metoda pohybového rozvoje Veroniky Sheborne, metoda One Brain nebo metoda Dobrého startu.

Mateřská škola je v provozu od 7,30 do 11,30 a od 12,00 do 14,15 hod. Po snídani je rehabilitační program prokládán výchovně vzdělávací činností. Na oběd chodí děti v rámci svého oddělení nebo s rodiči. Po obědě děti odpočívají při relaxační hudbě a po ukončení provozu mateřské školy předávají učitelky děti do péče zdravotníků nebo rodičů.

Pro zařazení dítěte do mateřské školy je třeba vyplnit přihlášku do MŠ.

„Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl a je, tak má být to, co je a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ Jan Werich