Mateřská škola

V mateřské škole vychováváme a vzděláváme děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let na základě doporučení ošetřujícího lékaře a starší děti s odloženou školní docházkou.

Pro mnohé děti je to první možnost pobytu v dětském kolektivu, kde navazují kontakty, učí se spolupracovat. Tuto možnost mnohdy v místě bydliště nemají. Pro rodiče je to příležitost dozvědět se, jak mají s dětmi pracovat a rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti.

Při individuálních činnostech se děti procvičují a zdokonalují v grafomotorice a kresbě, v komunikaci a řeči, v rozvoji rozumových schopností, v rozvoji zrakového a sluchového vnímání, v rozvoji pracovních schopností, dovedností a návyků.

Speciální výchovně vzdělávací program je připravován učitelkou MŠ tak, aby respektoval individuální zvláštnosti dětí a aby rozvíjel jejich stávající schopnosti. Pedagogové pomáhají prožívat pobyt v lázních dětem bez stresu prostřednictvím různých speciálních technik s prvky muzikoterapie a arteterapie.

Mateřská škola je v provozu od 7,30 do 11,30 a od 12,00 do 14,15 hod (v úterý do 14:00 hod). Po snídani je rehabilitační program prokládán výchovně vzdělávací činností. Na oběd chodí děti v rámci svého oddělení nebo s rodiči. Po obědě děti pokračují v činnostech nebo relaxují a po ukončení provozu mateřské školy předává učitelka děti do péče zdravotníků nebo rodičů.

Pro zařazení dítěte do mateřské školy je třeba vyplnit přihlášku do MŠ.

„Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl a je, tak má být to, co je a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ Jan Werich